Poplatky

Konferenčný poplatok: platba prevodom 70,- €, platba v hotovosti: 85,- Є vrátane DPH (19 % DPH) zahŕňa účasť na konferencii, organizačno-technické zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok rokovania, zborník referátov a ostatné konferenčné materiály.
Na platbu vložného je možné použiť maximálne 2 „vzdelávacie poukazy“ Komory veterinárnych lekárov (využitie poukazu uveďte v návratke !).

Konferenčný poplatok pre študentov a doktorandov: 10,- Є vrátane DPH (19 % DPH)

Účastnícke poplatky za workshopy:

Intravenózna kanylácia koní: 30,- Є   maximálny počet účastníkov 15
Oftalmologický workshop (malé zvieratá): 70,- Є   maximálny počet účastníkov 10*
Stomatologický workshop (malé zvieratá): 70,- Є   maximálny počet účastníkov 5*
Diagnostické postupy u kardiologického pacienta (malé zvieratá): 70,- Є   maximálny počet účastníkov 10*
Praktická diagnostika a terapia endokrinných dermatóz u psov: 50,- Є   maximálny počet účastníkov 10
Praktický prístup k pacientovi s ochorením močových ciest (mačky): 50,- Є   maximálny počet účastníkov 10
Hematológia a transfúzna terapia u psov a mačiek: 50,- Є   maximálny počet účastníkov 10
Využitie endoskopie u exotických vtákov a plazov: 50,- Є   maximálny počet účastníkov 15
Deformity chrupu a spôsob ich korekcie u hlodavcov: 50,- Є   maximálny počet účastníkov 10
Imobilizácia a odchyt voľne žijúcich zvierat: 50,- Є   maximálny počet účastníkov 15
* v prípade zvýšeného záujmu bude možné urobiť 2 po sebe nasledujúce workshopy

Platby uhrádzajte na č. ú.:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Č.ú. 7000072225/8180
VS 6378
IBAN: SK 4281800000007000072225
SWIFT: SUBASKBX