Inštrukcie pre autorov abstraktov

V subsekcii: Veda a prax v hipiatrii – voľná diskusia („Free communication“)

Abstrakty budú publikované v zborníku konferencie. Pri písaní dodržiavajte štruktúru uvedenú vo „vzore“. Používajte písmo „Times Roman“, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1.5, v programe MS Word for Windows 97 a vyššie. Názov práce (uveďte v jazyku slovenskom a anglickom), Autorov textu (bez titulov) a plnú adresu pracoviska napíšte malými písmenami. Potom vynechajte jeden riadok a pokračujte v písaní textu, začnite abstraktom v jazyku slovenskom a pokračujte abstraktom v jazyku anglickom. Príspevok pošlite na adresu organizačného výboru konferencie kocisova@uvm.sk.

Abstrakty pošlite najneskôr do 15. 6. 2009!

Vzor:
NÁZOV (jazyk slovenský)
TITLE (jazyk anglický)
Autori: Doležal, M., Kramková, L.*, Lacková, F.
Adresa pracoviska: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra epizootológie a parazitológie, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika; dolezal@uvm.sk
* Ústav fyziológie SAV, Hlinkova 2, 040 01 Košice, Slovenská republika

ABSTRAKT (jazyk slovenský) .... text (max. 15 riadkov)
ABSTRACT (jazyk anglický) .... text