Organizátori podujatia

Odborný a organizačný garant konferencie: Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Organizačný výbor:
predseda: Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
tajomník: Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
členovia: JUDr. S. Rolfová, Prof. MVDr. P. Mudroň, PhD., MVDr. M. Mihály, PhD., MVDr. Ľ. Páleník, PhD., MVDr. L. Molnár, PhD., Doc. RNDr. E. Holoda, PhD., R. Schréter, Doc. MVDr. A. Ondrejková, PhD., Doc. MVDr. M. Goldová, PhD., MVDr. M. Nováčková, PhD., MVDr. M. Prokeš, Bc. R. Karolová, JUDr. V. Jančíková, JUDr. Š. Jakabovič, Ing. I. Macková

Vedecký výbor:
predseda: Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
tajomník: Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
členovia: Prof. Ing. O. Ondrašovičová, CSc., Prof. MVDr. J. Legáth, CSc., Doc. MVDr. P. Korim, CSc., Prof. MVDr. Z. Knotek, CSc. (ČR), Prof. Dr. L. Krakowski (PL), Prof. Dr. J. R. August, PhD. (USA), Prof. MVDr. J. Hanák, DrSc. (ČR), MVDr. V. Jurek (ČR), Prof. MVDr. G. Kováč, DrSc., Doc. MVDr. I. Valocký, PhD., Doc. MVDr. A. Trbolová, PhD., Prof. MVDr. I. Škardová, PhD., MVDr. L. Stodola, MVDr. T. Brauner, MVDr. I. Krampl, MVDr. D. Gora, MVDr. S. Polakovič, MVDr. Ivan Kostúr

Odborní garanti hlavných sekcií:
Choroby hospodárskych zvierat: Prof. MVDr. G. Kováč, DrSc
Choroby koní: Doc. MVDr. I. Valocký, PhD.
Choroby malých zvierat: Doc. MVDr. A. Trbolová, PhD.
Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat: Prof. MVDr. I. Škardová, PhD.

Kontakt:
Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
e-mail: kocisova@uvm.sk
telefón: +421915984641
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika